Felvételi folyamat

Felvétel az első osztályba

A Waldorf-iskola nem kötelező felvételt biztosító iskola. A Waldorf-pedagógia egyik alapelve, hogy a felekezeti hovatartozás és a pénzügyi háttér nem befolyásolhatja az iskolába történő felvételt. Pedagógiánk megvalósításának elengedhetetlen eleme a szülőkkel történő közös munka. Az első osztályok kialakítását a leendő osztálytanító és az iskolában dolgozó tanárok közösen végzik.

A Waldorf-iskolák általános pedagógiai célkitűzése a gyermekek harmonikus, egészséges fejlődése, tehát a jelentkező gyermekeknél sem a jövőbeli várható teljesítmény a felvétel kritériuma. Olyan osztályok kialakítása a cél, amelyben különböző temperamentumú, lelki alkatú gyermekek között egyensúly van, ugyanakkor a nemek kiegyenlített arányára is tekintettel kell lenni.

Iskolánk az érdeklődők számára a beiratkozási időszak előtt előadás-sorozatot indít, melynek során betekintést nyújtunk a Waldorf-pedagógia hátterébe, módszertanába, az iskola életének jellegzetességeibe.

A gyermekek számára játékos ismerkedést biztosítunk. Ennek során a foglalkozáson részt vevő pedagógusoknak alkalmuk van az iskolába jelentkező gyermekek alaposabb megismerésére. A felvételre javasolt gyermekeket a Tanári Kollégium és a leendő osztálytanító közös döntése alapján veszik fel az osztályba.

Felvételi folyamat új osztály indításakor

Az érdeklődő szülőknek szóló, a tudatos és megalapozott döntést elősegítő programsorozatot követően, minden évben külön meghatározott időpontig, a gyermeküket iskolánkba beíratni kívánó szülőknek írásos jelentkezési anyagot kell benyújtaniuk, mely a következőket tartalmazza: gyermekleírás magadott szempontsor alapján, személyi lap, a gyermek eredeti rajza, a gyermekről készült fotó. Külön élő szülők esetén is közös döntés az iskolaválasztás, ezért mindkét szülőtől kérjük a felvételi kérelem aláírását vagy a támogatásról, beleegyezésről szóló nyilatkozatot. Sajátos nevelési igényű gyermek esetében a szakértői véleményt is kérjük csatolni. Amennyiben ez elmarad, úgy az iskola nem tudja a felelősséget vállalni a gyermek szükséges és előírt fejlesztésének biztosítására. Eltitkolás esetén a Tanári Konferencia dönt a továbbiakról.

A jelentkezések beérkezését követően előzetesen egyeztetett időpontban a gyermekek kiscsoportos játékon, foglalkozáson vesznek részt. Ennek célja a gyermekek állapotáról való tájékozódás. Pedagógus (extra-lesson pedagógus, gyógypedagógus, ideális esetben a leendő osztálytanító) vezetésével a gyerekek egy mesefolyamaton mennek keresztül, ahol a különböző végrehajtandó „próbatételek” során kapunk átfogó képet a gyerekekről.

Az ezt követő időszakban – a jelentkezések számától függően 1-2 hétben – a Tanári Kollégium két képviselője a gyermekről és az őt körülvevő környezetről szóló személyes beszélgetésre várja a szülőket. Ennek alapja a beadott gyermekleírás és a kiscsoportos játék tapasztalatai.

Ezekkel párhuzamosan zajlanak azok a találkozások, amelyeken az iskolában több éve jelen lévő, tapasztalt szülők beszélgetnek a felvételre jelentkezettekkel. E beszélgetés célja a tájékozódás és a tájékoztatás a szülői szerep- és felelősségvállalásról, illetve annak szándékáról, valamint az iskola fenntartásáról mind pénzügyileg, mind tettekben. A szülők e beszélgetés során mélyebb betekintést nyerhetnek intézményünk gazdasági, fenntartási és szociális életébe, valamint feltehetik ezzel kapcsolatos kérdéseiket.

A beszélgetések időszakát követően egy nagycsoportos mesefoglalkozásra várjuk a gyermekeket, ahol tapasztalatokat szeretnénk szerezni szociális viszonyulásaikról.

A beiskolázási programsorozat keretében az iskola működtetéséről, a fenntartói feladatokról és a szülői feladatvállalásról tájékoztató beszélgetést tartunk az érdeklődő családoknak. Külön szülői igényre a Szív Konferencia tagjai egyénileg is a szülők rendelkezésére állnak annak érdekében, hogy a szülők az iskola működtetésével kapcsolatos kérdéseikre, egyéni felvetéseikre választ kaphassanak.

A Tanári Kollégium minden felvételi eljárásban az adott jelentkezői körre és az adott esetre alkalmazza, értékeli és érvényesíti a kerettantervi elveket. Figyelembe veszi az osztályon belül a nemek kiegyenlítettségét, a különböző temperamentumú, lelki alkatú gyermekek közötti arányosságot, az életkori megoszlást, az integrálható sajátos nevelési igényű gyermekek osztálylétszámhoz viszonyított egészséges, maximum 10%-os arányát, a szülők iskolaválasztási szempontjait (a Waldorf-iskola, Waldorf-pedagógia választásának indokai, elkötelezettségük a pedagógia iránt), a társadalmi sokszínűség leképezését.

A gyermekek felvételéről a Tanári Kollégium dönt és a döntésről írásban értesíti a családokat. A beiratkozás a mindenkor hatályos jogszabályoknak, rendelkezéseknek megfelelően történik.

Felvétel a magasabb osztályokba, illetve az év közben érkezők számára

Az érdeklődők megkeresik az iskolát levélben, telefonon vagy személyesen. Általánosságban az iskolatitkár ad tájékoztatást. A jelentkezés a jelentkezési lap leadásával történik. A jelentkezési lapokat minden esetben az iskolatitkárságon kell leadni. A jelentkezési lap letölthető honlapunkról (www.waldorfpecs.hu), illetve személyesen igényelhető az iskola titkárságán.

A jelentkezés leadását követően egy héten belül az adott osztálytanító felveszi a kapcsolatot a szülőkkel és megbeszéli velük az első szülői beszélgetés időpontját. A szülői beszélgetésekről feljegyzés, emlékeztető készül. Amennyiben az osztálytanító úgy látja, hogy az osztályába nincs felvétel, tájékoztatja erről a jelentkező szülőket.  A nyári időszakban való jelentkezéskor a szülői beszélgetés és a hospitálás a szeptemberi hónapban történik meg.

A hospitálás előtt a felvételi folyamat része az első négy évfolyamon a gyermek extra-lesson vizsgálata; felsőbb évfolyamokon csak amennyiben az osztálytanító vagy a szaktanárok ezt szükségesnek/indokoltnak látják. A vizsgálatot az iskola által kijelölt extra-lesson pedagógus végzi el. A vizsgálat költsége az iskolát terheli.

Amennyiben a gyermek beilleszkedési, tanulási problémákkal küzd vagy sajátos nevelési igényű, az erről szóló járási vagy megyei szakértői bizottság által kiállított szakértői véleményt a jelentkezéshez csatolni szükséges. Amennyiben ez elmarad, úgy az iskola nem tudja a felelősséget vállalni a gyermek szükséges és előírt fejlesztésének biztosítására. Eltitkolás esetén a Tanári Konferencia dönt a továbbiakról.

Az első szülői megbeszélésen részt vesz mindkét szülő, az osztálytanító, valamint egy másik pedagógus a Tanári Kollégiumból. Amennyiben a szülők külön élnek, a jelentkezéshez szükséges a külön élő szülő beleegyező nyilatkozatát is csatolni.

A szülői beszélgetés témája: a család motivációja, a gyermek, a család, a Waldorf-sajátosságok (antropozófiai alapok, epochális oktatás, ritmusok, értékelés, szülői estek és szülői szerepvállalás, idegen nyelvek, művészeti nevelés, napközi), a felvételi folyamat. Erről feljegyzés készül.

Az első beszélgetést követően a szülőket megkérjük a gyermekleírás elkészítésére, hozzá tartozóan egy, a gyermek által készített rajz, illetve róla készült fénykép átadására. A gyermekleírást legkésőbb a gyermek hospitálásakor kell magukkal hozniuk, de osztálytanító élhet egy előbbi időpontban történő leadás kérésével is.

Ha a beszélgetés során nem merül fel kizáró ok, itt kerül sor a gyermek kéthetes hospitálásának időpont-egyeztetésére. A hospitálásra alkalmas időszakot az évkör és az osztály állapotát figyelembe véve az osztálytanító állapítja meg, de a jelentkezést követő két hónapon belül sort kell keríteni rá, amennyiben ez az adott osztály életéhez igazítható, nem zavarja meg azt. Amennyiben a gyermek május utolsó munkanapját követően jelentkezik, úgy a hospitálása a következő tanév első heteire esik.

Két új hospitáló gyermek egyszerre nem lehet az osztályban. A hospitálásról igazolást nem tudunk adni.

A gyermek felvételéről a következő heti Tanári Konferencia dönt az osztálytanító és a folyamatban részt vevő tanárok javaslata alapján. A Tanári Konferencia minden hét csütörtökén ülésezik, kivéve a szüneteket, illetve ünnepnapokat. A Tanári Kollégium döntését követően másnap az osztálytanító szóban értesíti a szülőket a konferencia döntéséről.

A gyermek felvételét megelőzi két, a szülők és a pedagógusok között folytatott személyes beszélgetés, valamint a gyermek legalább egy, de lehetőség szerint két hetes hospitálása az osztályban. A teljes folyamat így körülbelül 3-4 hetet vesz igénybe. Ez az időintervallum lehetővé teszi a körültekintő mérlegelést a Tanári Kollégium, illetve végső soron az osztálytanító számára. A folyamat végén az osztálytanító véleménye és a szülők meglátásai alapján a Tanári Konferencia dönt az osztályfokra történő áthelyezésről is, illetve az ezzel kapcsolatos teendőkről. Amennyiben szükséges, a tanuló fentiek alapján átvehető különbözeti vizsgával, egyéni segítségnyújtással, türelmi idő biztosításával vagy évfolyamismétléssel is.

Egyebekben az ilyen esetben történő felvétel, illetve átvétel nem különbözik az előbb leírottaktól.

A szülői szerződést az év közben érkező gyermek családja is aláírja. Ha olyan körülmény vagy bizonytalanságot nyújtó körülmény merül fel, azt a szerződésben meg kell nevezni. Évközben érkező család szülői estet nem mulaszthat.