Felvételi folyamat

Az osztályösszetétel pedagógiai elvei, tanulófelvétel

Az osztályok összeállításánál számos szempontot kell figyelembe venni.

Az iskola fizikai lehtőségeihez alkalmazkodva kell meghatározni az egyes osztályokba felvehető gyerekek maximális létszámát, figyelve arra, hogy minél többen alkossák az osztályközösséget. Ez nagyon lényeges, mert a tanár és a diák személyes kapcsolata mellett a diákok közötti kapcsolatok sokszínűsége is nevelő erővel bír.

Fontos a nemek közötti kiegyenlítettségre törekvés is.

Az osztályokba felvett gyermekek helyes fejlődésének érdekében, ha ez indokolt, személyes foglakozások, szakemberek által végzett terápiák (extra lesson stb.) is segítik az osztálytanító munkáját. Ennek érdekében az Iskola „extra lesson“ tanárának a feladata a speciális nevelési szükségletű gyermekek vizsgálata, egyéni terápiás tervük kidolgozása, és végrehajtása, illetőleg az egyes osztályfokok időszakonkénti felmérése.

Felvétel az első osztályba

A Waldorf-iskola nem kötelező felvételt biztosító iskola. A Waldorf-pedagógia egyik alapelve, hogy a felekezeti hovatartozás és az anyagi háttér nem befolyásolhatja az iskolába történő felvételt. Pedagógiánk megvalósításának elengedhetetlen eleme a szülőkkel történő közös munka.

Az első osztályok kialakítását a leendő osztálytanító és az iskolában dolgozó tanárok közösen végzik.

A Waldorf-iskolák általános pedagógiai célkitűzése a gyermekek harmonikus, egészséges fejlődése, tehát a jelentkező gyermekeknél sem a jövőbeli várható teljesítmény a felvétel kritériuma. Olyan osztályok kialakítása a cél, amelyben különböző temperamentumú, lelki alkatú gyermekek között egyensúly van, ugyanakkor a nemek kiegyenlített arányára is tekintettel kell lenni.

A Waldorf-iskolák az adott intézmény iránt érdeklődők számára a beiratkozási időszak előtt előadássorozatot indítanak, melynek során betekintést nyújtanak a pedagógiai hátterébe, módszertanába, az iskola életének jellegzetességeibe.

A gyermekek számára játékos ismerkedést biztosít az iskola. Ennek során a foglalkozáson részt vevő pedagógusoknak alkalmuk van az iskolába jelentkező gyermekek alaposabb megismerésére. A személyes találkozók végén a tanárok összegzik tapasztalataikat és összeállítják az osztályt. A felvételre javasolt gyermekeket a Tanári Kollégium jóváhagyásával a leendő osztálytanító veszi fel az osztályba.

A gyermekfelvétel pontos menete:

Felvételi folyamat új osztály indításakor

Általános szabályok

Család jelentkezése személyesen vagy telefonon vagy interneten történik, a titkártól megkapja a felvételi információs csomagot az összes tudnivalóval. A beszélgetésre mindkét szülőt várjuk, gyermek nélkül.

A beiskolázási programsorozatot követően a minden évben külön meghatározott időpontig a családnak írásos jelentkezési anyagot kell benyújtania. A jelentkezési csomag a következőket tartalmazza: gyermekleírás magadott szempontsor alapján, szamélyi lap, rajz, fotó.

A felvételi beszélgetéseken két tanár beszélget a családokkal.

A gazdasági beszélgetésen a gazdasági konferencia megbízottja beszélget a családokkal, a szülői beszélgetéseken a szülői kör erre, a pedagógusok által felkért tagjai beszélgetnek a szülőkkel. A pedagógusokkal történő felvételi beszélgetésekről emlékeztető készül.

Beiskolázási program lezárásakor, az írásban jelentkező családokat a március közepén tartandó iskolaérettségi vizsgálat előtt két héttel a vizsgálat időpontjáról a szülőket írásban értesíti a Tanári Konferencia, ez része a felvételi információs csomagnak.

Az iskolaérettségi vizsgálatig meg kell érkeznie az iskolába a felvételi kérdőívnekgyermekleírásnak, egy gyermekrajznak és egy fényképnek. Az alapadatoknak: gyermek neve, címe, TAJ száma, OM azonosító száma. Elvált szülőknél hozzájáruló nyilatkozat a másik szülőtől valamint az egészségügyi problémákat igazoló papírok másolata, tanulási zavarral, nehézséggel küzdő gyermekek esetében az erről szóló szakvélemény.

Az iskolaérettségi vizsgálat

A gyermekeket csoportban csoportosan, játékos formában vizsgáljuk. A leendő osztálytanító vezetésével egy mesefolyamaton mennek keresztül ahol a különböző végrehajtandó „próbatételek” során kapunk átfogó képet a gyerekek iskolaérett voltáról. A kérdéses esetekben a képzett Extra Lesson tanár bevonására kerül sor.

Tanári beszélgetés a szülőkkel

A 45 perces beszélgetésen a leendő osztálytanító és a tanári. koll. egy tagja vesz részt. A beszélgetés alapját a szülők által írt gyermekjellemzés, illetve az iskolaérettségi vizsgálat eredménye képezi. Lehetőség nyílik arra is, hogy a szülők feltegyék a pedagógiával, az iskolai neveléssel kapcsolatos kérdéseiket.

Beszélgetés egy tapasztalt szülővel, ill. a gazdasági szerv képviselőjével

A szülők e beszélgetés során mélyebb betekintést nyerhetnek az intézményünk gazdasági, fenntartási és szociális életébe és a szülők mindebben vállalt szerepét, valamint feltehetik ezzel kapcsolatos kérdéseiket.

Döntéshozás, értesítés a felvételről, beiratkozás

A ped. kollégium az új osztálytanítóval együtt értékeli minden egyes család esetében a felvételi eljárás minden elemének eredményét. Az értékelés közös, a tanári kollégium ajánlást fogalmazhat meg, a végső döntés egy gyermek felvételével ill. fel nem vételével kapcsolatban az eljövendő osztálytanító joga és felelőssége.

Az iskola a jelentkező családokat a felvételi eljárást követő két héten belül írásban értesíti az eredményről. Ezt követi a hivatalos beiratkozás amit az iskolatitkár bonyolít le. A beiratkozás iskolánkba általában kb 1 héttel az állami iskolák beiratkozási dátuma előtt lezajlik, hogy az esetlegesen elutasított gyermekek családja módot találjon másik iskolát találni.

Felvétel a magasabb osztályokba, ill. az év közben érkezők számára

A gyermek felvételét megelőzi két, a szülők és a pedagógusok között folytatott személyes beszélgetés, valamint a gyermek legalább egy, de lehetőség szerint két hetes hospitálása az osztályban. A teljes folyamat így körülbelül 3-4 hetet vesz igénybe. Ez az időintervallum lehetővé teszi a körültekintő mérlegelést a Tanári Kollégium, illetve végső soron az osztálytanító számára. A folyamat végén az osztálytanító véleménye és a szülők meglátásai alapján a Tanári Konferencia dönt az osztályfokra történő áthelyezésről is, illetve az ezzel kapcsolatos teendőkről. Amennyiben szükséges, a tanuló fentiek alapján átvehető különbözeti vizsgával, egyéni segítségnyújtással, türelmi idő biztosításával vagy ávfolyamismétléssel is.

Egyebekben az ilyen esetben történő felvétel ill. átvétel nem különbözik az előbb leírottaktól.

A szülői szerződést az év közben érkező gyermek családja is aláírja. Ha olyan körülmény vagy bizonytalanságot nyújtó körülmény merül fel, azt a szerződésben meg kell nevezni. Évközben érkező család szülői estet nem mulaszthat.

A tanulói jogviszony megszűnése

A tanulói jogviszony megszűnéséről az Intézmény Sz.M.Sz.-ének 8. számú mellékletében foglaltak szerint folyik az eljárás.