Jelentkezés és felvételi

Tájékoztató a leendő első osztályba jelentkezőknek

Kedves Szülők!

Köszönjük, hogy bizalommal vannak iskolánk iránt, és felvételi szándékukat kinyilvánították felénk. Ez az ismertető az Önök előtt álló felvételi folyamatról szól, mely sokban különbözik a hagyományos általános iskolai beiskolázástól.

Először szeretnénk Önöket arra kérni, hogy a tudnivalók alapján készítsék el a

  1. Gyermekleírást, hogy gyermekükről minél teljesebb képet kaphassunk.
  2. Az adminisztratív jellegű Jelentkezési lap kitöltése is szükséges.
  3. A nagyon részletes gyermekleíráshoz, kérjük, csatolják gyermekük egy-két hónapnál nem régebbi fényképét (nem szükséges igazolványképet, de a kép ne fénymásolat vagy nyomtatás legyen, hanem egy eredeti, színes fénykép)
  4. és egy, az elmúlt hetekben készült, színes (eredeti, nem fénymásolt és nem fájlban küldött) rajzát is.
  5. Amennyiben gyermekük sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzd, az erről szóló szakvélemény másolatát, kérjük, csatolják a jelentkezési anyaghoz.

A jelentkezési lap és a gyermekleírás honlapunkon található, a jelen oldal alján a csatolmányok között. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a fenti mellékletek mindegyike feltétele a jelentkezésnek, bármelyik hiánya esetén a felvételre való jelentkezés érvénytelen.

A jelentkezési lapot és mellékleteit személyesen az iskolai titkárságon lehet leadni, vagy postai úton a Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és AMI 7635 Pécs, Fábián Béla u. 7. címre kérjük megküldeni.

A beérkezés határideje: 2021. február 19.

A postára adás határideje: 2021. február 14.

Amennyiben az érvényben lévő járványügyi szabályozás ezt lehetővé teszi, a felvételi folyamat az alább leírtak szerint zajlik.

A jelentkezések beérkezését követően a gyermekekkel történő játékos ismerkedő március utolsó két hetében lesz, ennek pontos időpontjáról írásban értesítjük a jelentkezett családokat.

A szülőket egyéni pedagógiai beszélgetésre is várjuk 40 perc erejéig, melynek során az iskoláról, pedagógiáról, gyermekükről esik szó. Itt feltehetik kérdéseiket, megfogalmazhatják elképzeléseiket, esetleges kételyeiket. Emellett egy másik, 45 perces találkozás alkalmával beszélgetünk a szülők szerepéről, a szülői részvételről az iskola életében és fenntartásában.

Ezek a beszélgetések 2021. március első felében történnek majd, előzetes beosztás szerint. A pontos időpont egyeztetetése érdekében az ügyvivő-intézményi titkár minden jelentkező családot megkeres telefonon.

Ezt követően a Tanári Kollégium dönt a családok felvételéről, és erről hivatalos értesítést küld. A gyermek felvételének feltétele a folyamatban való részvétel.

A felvételt nyert gyerekek beiratkozása várhatóan 2021 áprilisában lesz, a Kormányhivatal által kihirdetésre kerülő időpontokban. Helyszín: az Iskola titkársága.

A felvett családok és az osztálytanító ezután – egyeztetett időpontban – találkoznak és megbeszélik a további teendőket.

Kérjük, forduljanak hozzánk kérdéseikkel!

Pécs, 2021. január 22.

Üdvözlettel:

Nemerey Péter
intézményvezető

A gyermekfelvétel pontos menete új osztály indításakor – módosítás a 2021/22-es tanévben induló első osztályra vonatkozóan a COVID-19 vészhelyzet miatt

Az érdeklődő szülőknek szóló, a tudatos és megalapozott döntést elősegítő programsorozatot követően, minden évben külön meghatározott időpontig, a gyermeküket iskolánkba beíratni kívánó szülőknek írásos jelentkezési anyagot kell benyújtaniuk, mely a következőket tartalmazza: gyermekleírás megadott szempontsor alapján, személyi lap, a gyermek eredeti rajza, a gyermekről készült fotó. Külön élő szülők esetén is közös döntés az iskolaválasztás, ezért mindkét szülőtől kérjük a felvételi kérelem aláírását vagy a támogatásról, beleegyezésről szóló nyilatkozatot. Sajátos nevelési igényű gyermek esetében a szakértői véleményt is kérjük csatolni. Amennyiben ez elmarad, úgy az iskola nem tudja a felelősséget vállalni a gyermek szükséges és előírt fejlesztésének biztosítására. Eltitkolás esetén a Tanári Konferencia dönt a továbbiakról.

A jelentkezések beérkezését követően előzetesen egyeztetett időpontban a gyermekek kiscsoportos játékon, foglalkozáson vesznek részt. Ennek célja a gyermekek állapotáról való tájékozódás. Pedagógus (extra-lesson pedagógus, gyógypedagógus, ideális esetben a leendő osztálytanító) vezetésével a gyerekek egy mesefolyamaton mennek keresztül, ahol a különböző végrehajtandó „próbatételek” során kapunk átfogó képet a gyerekekről.

A 2021. március 8-tól érvényben lévő COVID19 vészhelyzet miatt bevezetett korlátozó intézkedésekből kifolyólag a gyermekfelvétel menete a hagyományos módon nem kivitelezhető, a dőlt betűvel szedett rész nem megvalósítható. Ezért a Tanári Kollégium a gyerekeket személyes találkozás, ismerkedés nélkül kénytelen felvenni vagy elutasítani.

Az ezt követő időszakban – a jelentkezések számától függően 1-2 hétben – a Tanári Kollégium két képviselője a gyermekről és az őt körülvevő környezetről szóló személyes beszélgetésre várja a szülőket. Ennek alapja a beadott gyermekleírás és a kiscsoportos játék tapasztalatai.

A személyes beszélgetés alapja nem lehet a kiscsoportos játék, a benyújtott jelentkezési anyag szolgáltat alapot a beszélgetéshez. Mivel a leendő osztálytanító még nem iskolánk alkalmazottja, szükségesnek tartjuk mellette két kolléga jelenlétét. A beszélgetés online formában tud megvalósulni.

 Ezekkel párhuzamosan zajlanak azok a találkozások, amelyeken az iskolában több éve jelen lévő, tapasztalt szülők beszélgetnek a felvételre jelentkezettekkel. E beszélgetés célja a tájékozódás és a tájékoztatás a szülői szerep- és felelősségvállalásról, illetve annak szándékáról, valamint az iskola fenntartásáról mind pénzügyileg, mind tettekben. A szülők e beszélgetés során mélyebb betekintést nyerhetnek intézményünk gazdasági, fenntartási és szociális életébe, valamint feltehetik ezzel kapcsolatos kérdéseiket.

A „találkozások” online formában megvalósíthatók.

A beszélgetések időszakát követően egy nagycsoportos mesefoglalkozásra várjuk a gyermekeket, ahol tapasztalatokat szeretnénk szerezni szociális viszonyulásaikról.

A fentiek értelmében a felvételi eljárás részét nem képezi ez a tevékenység.

A beiskolázási programsorozat keretében az iskola működtetéséről, a fenntartói feladatokról és a szülői feladatvállalásról tájékoztató beszélgetést tartunk az érdeklődő családoknak. Külön szülői igényre az Iskolaműködtetési Konferencia tagjai egyénileg is a szülők rendelkezésére állnak annak érdekében, hogy a szülők az iskola működtetésével kapcsolatos kérdéseikre, egyéni felvetéseikre választ kaphassanak.

A beszélgetés online formában valósulhat meg.

A Tanári Kollégium minden felvételi eljárásban az adott jelentkezői körre és az adott esetre alkalmazza, értékeli és érvényesíti a kerettantervi elveket. Figyelembe veszi az osztályon belül a nemek kiegyenlítettségét, a különböző temperamentumú, lelki alkatú gyermekek közötti arányosságot, az életkori megoszlást, az integrálható sajátos nevelési igényű gyermekek osztálylétszámhoz viszonyított egészséges, maximum 10%-os arányát, a szülők iskolaválasztási szempontjait (a Waldorf-iskola, Waldorf-pedagógia választásának indokai, elkötelezettségük a pedagógia iránt), a társadalmi sokszínűség leképezését. A gyermekek felvételéről a Tanári Kollégium dönt és a döntésről írásban értesíti a családokat.

A beiratkozás a mindenkor hatályos jogszabályoknak, rendelkezéseknek megfelelően történik.

Az első osztály megkezdését követően, a tanév elején, az iskola által kijelölt extra-lesson tanár felmérést végez az osztályban és azokat a gyerekeket, akiknél szükségét látja, extra-lesson vagy egyéb foglalkozásra, fejlesztésre irányíthatja.

A módosítás készült 2021. március 19-én, a 2021. március 18-ai Tanári Konferencián elhangzottaknak megfelelően.

Készítette Galkó Blanka, a felvételi folyamat felelőseKapcsolódó fájlok